image

Beskrivelse af Centerklassen på Englystskolen

Centerklassen er placeret som en selvstændig afdeling på Englystskolen med egen indgang.  Afdelingen består af 3 undervisningslokaler, toiletter og adgang til thekøkken, samt adgang til faglokalerne på skolen.

Centerklassen har 18 elever. Den daglige undervisning varetages af 7 ansatte – fem lærere og 2 pædagoger, alle med mange års erfaring i specialpædagogisk arbejde i dag- og døgntilbud. 

 

Visitation

Visitation til Englystskolens centerklasse foretages fire gange om året, hvor børn bliver indstillet til visitationsudvalget. For at et barn/elev kan indskrives i Centerklassen, er det nødvendigt, at barnet/eleven indstilles til visitationen. Dette skal foregå gennem distriktsskolelederen.

En gang om året bliver centerklasseeleverne revisiteret. Dette foregår i tæt dialog mellem elev/forælder, team/ledelsen og skolepsykologen.

 

Målgruppe

Centerklassens målgruppe er normalbegavede elever i den skolepligtige alder med socio – emotionelle vanskeligheder. Centerklassen henvender sig til elever uden diagnose.

Disse elever har haft svært ved at trives inden for folkeskolens almene normer og regler for adfærd, kontakt og trivsel grundet ikke alderssvarende sociale kompetencer. Mobning, eksklusion og misforståelser har været en del af deres hverdag. Eleverne kan skolemæssigt have været ekskluderet i længere tid, når de påbegynder skolegang i Centerklassen. I samarbejde med såvel eksterne samarbejdspartnere, forældre og eleven formuleres gensidige forventninger til såvel den faglige som sociale udvikling for skoleforløbet i Centerklassen.

 

Mål med opholdet i Centerklassen på Englystskolen

 • at styrke elevens sociale og faglige kompetencer.
 • at eleven bliver undervist ud fra et individuelt fagligt standpunkt, hvor det tilstræbes, at de når et alderssvarende niveau.
 • at gøre eleven parat til udslusning i et relevant undervisningstilbud.
 • at skabe helhed og sammenhæng i elevens skoledag.
 • at styrke elevens selvværd og selvtillid.
 • at sikre vilkår for ligeværdighed, engagement, individuel udfoldelse og aktivt fællesskab.

Varigheden af undervisningstilbuddet kan variere i forhold til det enkelte barns socio - emotionelle udfordringer.

.

Pædagogik og metode

I Centerklassen arbejder vi med udgangspunkt i en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende tilgang til eleven. Vi arbejder med elevens erkendelse af sig selv, som en del af et forpligtende fællesskab.

I Centerklassen fokuserer vi på:

 • at eleven er sammen med tydelige troværdige voksne.
 • at eleven oplever at den ydre styring langsomt bliver til indre styring.
 • at eleven bliver udfordret både fagligt, personligt og følelsesmæssigt.
 • at eleven lærer konflikthåndtering.
 • at eleven føler sig anerkendt.
 • at eleven lærer at respektere sig selv for derved at kunne respektere andre.
 • at eleven får sociale oplevelser, der gør ham/hende i stand til at indgå i interaktion med andre børn på en hensynsfuld og tillidsfuld måde.
 • at eleven hjælpes til at etablere relationer i skole.

 

Centerklassen tager udgangspunkt i at elevernes kompetencer, potentialer, interesser og værdier får mulighed for at komme til udtryk.

 

Elevplaner

For hver elev udarbejdes en personlig udviklings- og læringsplan. Den indeholder beskrivelse af elevens personlige, sociale og faglige standpunkt samt udviklingsmål for disse. Planen revideres løbende og danner udgangspunkt for skole/hjem samtaler samt revisitationen.

 

Inklusion

I tæt kontakt mellem elev, forælder, team og leder drøftes og vurderes det løbende, hvorvidt eleven vil kunne profitere socialt og fagligt af en hel eller delvis indslusning i hovedskolen. Ved delvis indslusning betyder det, at elever med særlige kompetencer indenfor udvalgte fag kan deltage i undervisningen på Englystskolens hovedskole. Ved fuld indslusning sendes eleven som udgangspunkt tilbage til egen distriktsskole.

 

Forældresamarbejde

Centerklassens forældresamarbejde er funderet på et tryghedsskabende samarbejde med en tæt og åben dialog. Samarbejdet baseres på gensidig tillid og respekt.  

I den daglige kontakt foregår informationer/dialog ofte via telefonisk kontakt eller elektronisk kontaktbog.

Vi afholder forældremøder 1 årligt i forbindelse med revisitation, og forældresamtaler tilbydes efter behov.

For at vi kan hjælpe det enkelte barn, har centerklassen nogle forventninger til familierne:

 • at eleverne møder op hver dag.
 • at eleverne møder forberedt og støttes i at have lavet lektier, pakket taske, penalhus og madpakke.
 • åben, ærlig dialog og opfølgning omkring aktuelle problemstillinger.
 • at familierne samarbejder aktivt ud fra de opstillede forventninger.

 

Samarbejde med psykolog

Eleverne er visiteret gennem TCBU og alle elever følges af psykologen i overensstemmelse med reglerne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Psykologen skal sikre, at den pædagogiske-psykologiske ekspertise indgår i samarbejdet omkring planlægningen og udførelse af undervisningen med henblik på at skabe den bedst mulige udvikling for den enkelte elev.

Psykologen kan:

 • bidrage til afklaring af den enkelte elevs vanskeligheder, forudsætninger, ressourcer og aktuelle udvikling
 • vejlede og rådgive personalet med hensyn til planlægning for den enkelte elev og for elevgruppen.
 • forholde sig til samspillet mellem elevens forudsætninger og undervisningens tilrettelæggelse
 • indgå i samarbejde med forældre, skolens ledelse og den tværfaglige gruppe i Børn og Unge afdelingen

 

Opstart

Alle nye elever tildeles en kontaktperson. Sammen med denne og afdelingslederen etableres et formøde, hvor elevens opstart aftales i detaljer.

 

 

 

 

 

Link til Tværs-Vejle